எமது உடலில் எத்தனை உறுப்புக்கள் உள்ளன?

மனித உடலை இயக்கிவரும் உறுப்புக்கள் தொடர்பாக நம் முன்னோர் மிக நீண்ட காலமாகவே புதிர் விளக்க முயன்று வருகின்றன. பண்டய எகிப்தியர்கள் இறந்தவர்களின் உடல்களைப் பழுதடையாமல் வைத்திருக்க

Read more